18 พฤษภาคม 2562 อบต.เขาน้อยจัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2562

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/80169

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย โดยนายกอบต.เขาน้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาอบต.เขาน้อย ได้จัดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หนองทุ่ม) บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงและรักษาสภาพแวดล้อม เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ให้สัตว์ได้มีที่อยู่อาศัย เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ช่วยลดภาวะโลกร้อนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูล ตลอดจนเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ และการมีส่วนร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกันในวันวิสาขบูชา หรือ วันต้นไม้ประจำปีของชาติของทุกปี โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายอำเภอเวียงเก่าให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี 2562 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์กล้าไม้จากอุทยานแห่งชาติภูเวียง หน่วยจัดการต้นน้ำภูเวียง สำนักบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง ได้สนับสนุนและร่วมปลูกต้นไม้ ตลอดจนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งจากหน่วยงานราชการ โรงเรียน กลุ่มผู้นำ กลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่